HAROŞA BABY

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); adresi 5. maddede belirtilen (“Alıcı”) ile Tuzpazarı Mh. 1. İsmail Hakkı Sk. Saner İş Merkezi No:5 Kat:4 D:93 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan HAROŞA BABY (“Satıcı”, “HAROŞA BABY”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 1. TANIMLAR

2.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarında yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:

Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

KVKK : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Satıcı:Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, bunları kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek ya da tüzel kişi

Site : www.harosababy.com

Taraflar : Satıcı ve Alıcı

Ürün(ler) : Site üzerinden satışa konu edilen her türlü ürün

 1. KONU

Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Satıcı’ya Site üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülükleri oluşturur.

 1. ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından Site üzerinden kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişten gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Site’nin, Sözleşme’nin ve aşağıda yer alan Ön Bilgilendirme Formu’nun ilgili kısımlarındaki tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmeninyapıldığını kabul eder.

 1. Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri
 2. Satıcı’nın unvanı, iletişim bilgileri, güncel tanıtıcı bilgileri,mensubu olduğu meslek odası ve meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri ile MERSİS numarası
 3. Ürün’ün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi
 4. Ödeme, teslimat, gönderim kısıtlamaları, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikayetlere ilişkin  çözüm yöntemleri 1. Mahiyetine göre Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından Site’de onaylanarak kurulmasından sonra Alıcı’ya elektronik posta ile gönderilecek olması sebebiyle Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, her halukarda Site’de yer alan Üye

 2. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: HAROŞA BABY

Adresi: Tuzpazarı Mh. 1. İsmail Hakkı Sk. Saner İş Merkezi No:5 Kat:4 D:93 Osmangazi/Bursa

Telefon Numarası: 05303183891

E-posta: info@harosababy.com

Hesabı üzerinden her daim erişilebileceği Satıcı’nın da Sözleşme’yi 3(üç) yıl ile nezdinde saklayabileceği

 1. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve varsa Satıcı’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler
 2. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri
 3. Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Alıcı’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kullanamayacağına ilişkin bilgi
 4. Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, Kanun’un  ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

 5. ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad: [adsoyad]

Telefon Numarası: [telefon]

Adres: [adres]

E-posta: [e-posta]

 1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: [adsoyad]

Adres: [adres]

T.C.K.N./ Vergi Kimlik No.: [vergino]

Fatura iletimi: Siparişin teslimatından itibaren 7(yedi) gün içerisinde düzenlenen faturanın basılabilir görüntüsü, Alıcı’nın sipariş oluştururken verdiği e-posta adresine gönderilecektir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

8.1. Ürünler’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Site üzerinde yer almaktadır.

8.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.8.3. Sözleşme konusu malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

[urunler]

Toplam: [toplam]

Ödeme Şekli: [odeme]

Teslimat Adresi: [teslimadres]

Teslim Edilecek Kişi: [teslimadsoyad]

Fatura Adresi: [faturaadres]

Sipariş Tarihi: [tarih]

Teslimat Şekli:  

Teslimat Ücreti: [kargo]

8.4. Ürün teslimatı Satıcı tarafından gerçekleştirilecek olup masraflar Satıcı tarafından karşılanacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

9.1. Alıcı, Site’de Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın Sözleşme’nin kurulmasından evvel, siparişi verilen Ürün/Ürünler’e ait temel özellikleri, Ürünler’in vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, Yönetmelik ile belirlenen 30(otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme’yi feshedebilir. Site’de “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürünler’in, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir.

9.3. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi, Ürün’ün teslimi sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün paketi tedarik edebilir.

9.5. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Ürün’ü 1 (bir) gün içinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. Satıcı, Satıcı/Sağlayıcı olarak, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ün süresi içinde teslim edilememesi durumunu mümkün olan kısa sürede Alıcı’ya bildirecektir. Bu durumda Alıcı’nın 1- siparişin iptal edilmesi, 2- Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesi, 3- teslimat sürecinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi seçeneklerinden birini seçerek Satıcı’dan talep etme hakkı doğacaktır. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Ürün tutarı en geç 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin uygulamada 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden veyahut kuryeden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.9. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün’ün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.10. Satıcı sipariş konusu Ürün’ün tesliminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı’ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade eder.

9.11. Ödeme işleminin akabinde Satıcı, Ürün’e ilişkin başta fiyat bilgisi olmak üzere temel bilgilerin yer aldığı bir onay e-maili ile önceden Alıcı tarafından onaylanan işbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu’nu Alıcı’ya iletecektir. Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesi sonraki süreçte de Alıcı’nın Site’deki Üye Hesabı üzerinden her daim erişilebilir olacaktır (Sürekli erişim imkanı, Alıcı’nın üyeliğinin bulunması durumuna özgüdür).

 1. ÖZEL ŞARTLAR

10.1 Satıcı, kendi takdirinde olmak üzere, Site’de Alıcılar için çeşitli zamanlarda koşulları münhasıran Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar oluşturabilir. Alıcı’nın satın aldığı Ürünler’i kanuni yahut sözleşmesel (cayma hakkı vb.) sebeplerle iade etmesi halinde, Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşulları iade tarihi itibariyle geçerli olmayabilecektir.

Bu halde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilecek ve anılan miktar Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

10.2. Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Satıcı’nın Site’de duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın Site’den yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

 1. CAYMA HAKKI

11.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Satıcı’ya yöneltmiş olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürünler’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan Ürünler’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca Ürünler’in düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçünçü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

11.2. Cayma hakkının kullanılması için Ürün’ün 13.madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 1. Teslim edilen Ürün’ün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

III. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren Alıcı’nın da bahse konu Ürün’ü 10 (on) günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.

 1. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 2. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 3. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki Ürünler).
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda.

III. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda.

 1. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde.
 2. Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde.
 3. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde.

VII. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda.
VIII. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesinde.
IX. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen Ürünlerde.
X. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.

13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Site’de yer alan Aydınlatma Metni ile de detaylı bir biçimde açıklanmış olduğu üzere KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;
*sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde siparişler, Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı adına yerine getirilmesini sağlamak için Satıcı, Satıcı’nın iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Alıcı, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceğini kabul etmektedir.

14. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir. Her koşulda borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. DELİL ANLAŞMASI İLE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME
Sözleşme’den ve/veya hizmetin ifasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturabilecektir. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı ve Satıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerini, aşan bedellerin uyuşmazlık konusu olduğu durumlarda ise Alıcı ve Satıcı’nın ikametgah yerlerindeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

16. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, öncesinde Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilen Alıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmektedir.
Toplam 12 (oniki) sayfa ve 16 (onaltı) ana maddeden oluşan işbu Sözleşme, Alıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girecektir.
Soru ve önerileriniz için 05303183891 numaralı telefondan yahut info@harosababy.com eposta adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.

 

HAROŞA BABY

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KULLANICI AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

(“Aydınlatma Metni”, “Politika”)

 

HAROŞA BABY  (“harosababy.com” veya “Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Site’de yayımlanan kullanıcı sözleşmesindeki ve mesafeli satış sözleşmesindeki tanımlamalar dikkate alınacaktır.

Aşağıda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, www.harosababy.com (“Site”) kapsamında üye olarak “kullanıcı” sıfatıyla veyahut üye olmaksızın Site üzerinden mesafeli satış sözleşmesi akdetmek benzeri işlemleriniz esnasında kişisel verilerinizin veri sorumlusu HAROŞA BABY tarafından hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.


Site’yi kullanırken kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ancak, lütfen unutmayınız ki hiçbir sistem tamamıyla güvenli değildir. Verilerinizi korumak için gerekli tüm adımları atsak dahi daima, güvence dışında kalma ihtimaliniz söz konusudur. Bu sebeple kişisel verilerinizi paylaşırken çok dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Şirket tarafından talep edilen veriler dışında Şirket’in talebi olmaksızın sizin tarafınızdan iletilen verilerin işlenmesi ise işbu Politika kapsamında Şirket tarafından işlenen kişisel veriler olarak sayılmayacaktır. Bu sebeple e-posta ile mesaj yoluyla veya herhangi başka bir iletişim kanalıyla sesinizi, görüntülerinizi (sipariş kapsamında 3. kişi alıcıya mesaj olarak video gönderilmesi hali dışında) ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Şirket tarafından talep edilmeyen diğer kişisel verilerinizi paylaşmamanız gerektiğini önemle ihtar ederiz.a)Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?

Şirketimiz;

(i)Site’ye üye olmanız halinde adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, cep telefonu numaranızı, doğum tarihinizi, cinsiyetinizi Site’ye üyelik işlemleri esnasında Site aracılığıyla,

(ii)Site’ye üye olma işlemleri ve Site’de sunulan hizmetleri üye olmaksızın kullanma işlemleri esnasında Site kapsamında çerez yoluyla işlenen (detaylı bilgiye Site’de yer alan “Bursa Çiçek Çerez Politikası” metninden ulaşabilirsiniz) IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi işlem güvenliği verileri,

(iii)Site üzerinden mesafeli satış sözleşmesi akdetmek suretiyle sipariş vermeniz halinde;

 

 • Üye olmaksızın sipariş veriliyorsa adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve fatura adresiniz mesafeli satış sözleşmesi kapsamında Site aracılığıyla,
 • Sipariş esnasında alıcı kendinizden farklı bir 3. kişi olacaksa adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve fatura adresinize ilişkin bilgilere ek olarak siparişin alıcısının adı, soyadı, cep telefonu numarası, siparişin teslim edileceği adresi bilgileri ve sipariş ile birlikte hediye kartı benzeri bir mesaj oluşturulması talep ediliyorsa ilgili kartın notu mesafeli satış sözleşmesi ve Site’de yer alan ilgili arayüzler aracılığıyla,

(iv)Site’ye üye olup olmadığınıza bakılmaksızın ödeme aşamasında ödeme için kullanılacak kredi/banka kartı sahibinin adı, soyadı, kredi/banka kartının kart numarası, son kullanma tarihine ilişkin ay ve yıl bilgileri ve CVV (cart validation value/ kart güvenlik kodu) güvenlik kodu bilgileri Site aracılığıyla,

(v)Ödeme işlemlerinin sona ermesi akabinde kendiniz harici bir 3. kişiye gönderilmek üzere sipariş veriyor olmanız halinde talebiniz doğrultusunda gönderici olarak alıcı olan 3. kişiye QR kodu kullanılmak suretiyle iletilmek üzere hazırlayacağınız video kapsamında sesiniz, dış görünüşünüz, fiziksel özellikleriniz gibi kişisel verileriniz ilgili video kapsamında Site aracılığıyla elde etmektedir.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından; Site’yi kullanıcı olarak veyahut yukarıda açıklandığı üzere kullanıcı olmaksızın mesafeli satış sözleşmesi akdetmek amacıyla kullanmanız sırasında, sözleşmenin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirket’e iletmeniz ve internet ortamında www.bursacicek.com adresine kullanıcı kaydı oluşturarak veyahut oluşturmaksızın ödeme benzeri işlemler gerçekleştirerek bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikayette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Şirket ile sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olmanız, Şirket ile hukuki ilişkiye girmeniz nedeniyle hukuki ilişkiden dolayı çıkabilecek uyuşmazlıkta savunma hakkının kullanılabilmesi sebepleriyle veya açık rızanız alınmak suretiyle Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kullanıcı memnuniyet anketlerinin değerlendirilebilmesi amacıyla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla Kanun’un 4. Maddesinin 2-b fıkrasında belirtilen güncel tutma yükümlülüğü, Site kapsamında kullanıcı olarak veyahut olmadan paylaşılan kendilerine ait kişisel veya özel nitelikteki kişisel verilerini Şirket’e bildirdiği ölçü ile sınırlı olacaktır. Şirket kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.


b)Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

 

Yukarıdaki yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” (HAROŞA BABY Kullanıcı Sözleşmesi HAROŞA BABY Mesafeli Satış Sözleşmesi gibi), “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, hukuki sebepleriyle işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda elde edilerek işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


c)Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir?

 

Toplanan kişisel veriler, Site kapsamında sunulacak hizmetlerin aksamadan sunulabilmesi ve yürütülebilmesi, mesafeli satış sözleşmesi kapsamında satış ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, bu kapsamda sipariş kaydı oluşturulabilmesi ve siparişlerin siz veyahut belirleyeceğiniz diğer bir 3. kişi olarak alıcıya ulaştırılabilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.


d)Şirketimiz kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?

 

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; Site kapsamındaki hizmetlerin sunumu, mesafeli satış sözleşmesi kapsamında siparişlerin ödeme işlemlerinin ve tedarikinin gerçekleştirilebilmesi, talebiniz halinde oluşturulacak videoların amacına uygun şekilde ve yalnızca tarafınızca belirlenecek kişilere iletilmek üzere çalışanlarımıza, tarafınızca belirlenecek 3. kişi olan alıcılara, tedarikçilerimize veyahut operasyonel süreçte destek aldığımız sözleşmeli iş ortaklarımıza, veri sorumlusu olarak hareket edecek hissedarlarımız ve iştiraklerine, hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına, uygun süre ve saklama süresi dahilinde, fiziksel veya elektronik ortamda işbu Aydınlatma Metni ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmek üzere aktarılabilecektir.

Şirket Site ile sağlanan platform sağlama hizmetinin verilmesi, kullanıcı ve kullanıcı olmasa dahi sipariş veren kişilerin memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, kullanıcıların veyahut Site’yi kullanarak sipariş veren kişilerin Site’nin işleyişine dair güncelleme ve gelişmelerden haberdar edilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, pazarlama ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve savunma hakkının kullanılabilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapabilir.

Ayrıca Şirket, ilgili mevzuat uyarınca raporlanması gereken bilgiler ile kamu otoriteleri tarafından istenen bilgileri, Şirket’in bilgilendirme yükümlülüklerine yerine getirmek amacıyla ve gerekli ölçüde mezkûr otoritelere raporlar. Bu madde kapsamında kullanıcıların aktarılan kişisel verileri, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.


e)Kişisel Verilerinizin Hangi Sürelerle Saklanabilecektir?

 

Şirket, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklayacaktır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunma hakkının kullanılabilmesi amacıyla saklanabilecektir.

Bu durumda saklanan kişisel verilere başka bir amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.f)Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi ve İmha Edilmesi:

Kanun kapsamında muhafaza edilen kişisel verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanun’un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenmiş ve Şirket Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamındaki koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.g)Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Site’nin internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla Şirketimize bildirebilirsiniz.h)Çerezlere İlişkin

Şirket, kullanıcıların Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilecek, bu kapsamda verileri işleyebilecek ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla, sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması için üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin, kullanıcıların tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığı, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesini veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilecektir. Çerezlerle ilişkin detayları Site üzerindeki “Çerez Politikası”nda bulabilirsiniz. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit edebilecek ve kullanabilecektir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilecektir.i)İletişim İzni


İşbu Politika’da belirtilmiş ve elektronik iletişim izni ile bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Şirket, kayıt sırasında e-posta adresi ile doğrulama, şifre unutulduğunda doğru kişi olduğunu doğrulama, internet sitesi oluşturulması, internet sitesinin gerektiğinde kişiselleştirilmesi, internet sitesi üzerinden reklam verilmesi, internet sitesinin paylaşılması vb., güvenlik sebebiyle bildirim yapılması, e-fatura iletilmesi amacıyla Kullanıcılar ile posta üzerinden; kayıt sırasında telefon numarası doğrulama, çift faktörlü doğrulama yöntemi olarak bildirim yapma, şifresini unuttuğunda doğru kişi olduğunu doğrulama amaçlı, güvenlik sebebiyle yapılacak bildirim amacıyla telefon veya SMS üzerinden kullanıcılar ile iletişime geçecektir.j)Yaş Sınırı Bakımından Gizlilik

Şirket, 18 yaş altındaki kişilerin verilerini kasten toplamayacak ve kayıt altına almayacaktır. 18 yaşın altındaysanız, Site ve Site’de sunulan hizmetleri kullanmamanızı ve hiçbir kişisel verinizi Şirket ile paylaşmamanız gerektiğini önemli bildiririz. Şirket, 18 yaş altındaki bir kişinin verilerinin toplandığının öğrenilmesi anında verileri silmek için makul adımları atacaktır.k)Politika’daki Değişiklikler

Şirket, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilecektir. Şirket’in değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır. İşbu Politika’da yapılan değişikliklerden haberdar olmaları için Şirket, kullanıcılara gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.l)Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Politika’dan kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Anadolu Adliyesi ve icra dairelerinde çözümlenecektir.

 

HAROŞA BABY

Güvenli Alışveriş

Sitemizden yapacağınız alışverişlerde yüksek güvenlik standartları geçerli. EV SSL Güvenlik Sertifikası, McAfee Secure/PCI Compliance ve 3D Secure servisleri sayesinde güvenliğinizi riske atmadan sitemizde özgürce alışveriş yapabilirsiniz.Kredi Kartı Güvenliğiwww.harosababy.com, kredi kartıyla yapacağınız alışverişlerde güvenliğiniz için her zaman en son teknolojileri ve en iyi servis sağlayıcıları kullanır. Kişisel bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızın altında bir anahtar vardır. Bu anahtar, tarayıcınızla gönderdiğiniz hiçbir bilginin üçüncü şahıslarca görünemeyeceğinin işaretidir. www.harosababy.com kişisel bilgilerinizi, kart numarası ve şifrelerinizi kayıt etmez, saklamaz. Sitemizden vereceğiniz her siparişi oluşturma aşamasında kart bilgilerini yeniden girmenizin nedeni budur.EV SSL Güvenlik Sertifikasıwww.harosababy.com, SSL güvenlik sertifikalarının en yüksek standardı olan EV SSL (Green Bar: Yeşil Adres Çubuğu) sertifikasına sahip bir alışveriş sitesi. Bu sertifikaya sahip olmak isteyen tüm firmalar gibi, www.harosababy.com da çok sıkı bir güvenlik prosedüründen geçti. Güvenliğinizi test edin! Internet Explorer 7.0 ve üzeri bir tarayıcı kullanıyorsanız, adres çubuğunuz firma bilgisiyle birlikte aşağıdaki yeşil renkte görünür. Diğer tarayıcıların güncel versiyonlarında adres çubuğunun görünümü farklıdır.McAfee Secure/PCI Compliancewww.harosababy.com gibi McAfee Secure logosuna sahip tüm siteler her gün temel güvenlik testi denetiminden geçer. Dünyanın saygın güvenlik firmalarından McAfee’nin bu servisi, sitemizde her zaman güvenli alışveriş yapacağınızın bir garantisidir.3D Secure/3 Boyutlu Güvenlik3D Secure, online alışverişlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kart kuruluşları tarafından geliştirilmiş bir kimlik doğrulama sistemidir. İnternetten yapılan alışverişlerde şifreyle kredi kartı onaylama işlemi olarak da bilinir. Visa Kredi Kartı için kullanılan uygulamasına “Verified by Visa”, MasterCard için olanına ise “SecureCode” adı verilir. Bu yöntemle yapılan alışverişin geçerli sayılabilmesi için; kart sahibinin yapılan işlemi, kendine verilen özel bir şifreyle onaylaması gerekir. www.harosababy.com dan yapacağınız alışverişlerde, kredi kartınızın bağlı olduğu banka bu sistemi destekliyorsa 3D Secure’la ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.Ödeme Seçeneklerialdığınız ürünleri kredi kartı ya da banka kartı ile anında ödeyebilir, ya da siparişinizi tamamladıktan sonra EFT/Transfer seçeneğini seçerek, siparişinizi verdikten sonra, EFT, Havale, Posta çeki ya da telefonla kredi kartı (Mail Order) ile ödemenizi yapabilirsiniz.